Wie blogt of een eigen site heeft, moet zich volgens de letter van de wet laten registreren en daarbij 25 euro betalen aan de privacycommissie.

Het gaat om de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze is van toepassing op bijna alle sites of blogs met een reactieformulier of een bezoekersteller. De privacycommissie, de organisatie die de naleving van de privacywetten in ons land controleert, is niet van plan om een kruistocht te beginnen. Maar zij zegt dat het wel degelijk om een lacune in de wet gaat.

Het reactieformulier zoals dit op duizenden sites te vinden is, lijkt de grootste dooddoener voor de wet. Zo’n formulier valt onder het elektronisch verzamelen en verwerken van gegevens; zelfs wanneer iemand dit vrijwillig invult. Ook een script waarmee het aantal bezoekers wordt geteld valt hieronder, zodra de IP-adressen zichtbaar zijn voor de beheerder.

Bloggers in Frankrijk al vrijgesteld
De registratie is nodig voor een overzicht van welke organisaties in ons land gegevens bijhouden. Die registratie maakt momenteel geen onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens professioneel gebruiken en bloggers die op eigen houtje schrijven.

“Het is een grijze zone en het is ook niet de bedoeling om alle bloggers te registreren”, zegt Emmanuen Vincart, communicatieverantwoordelijke bij de privacycommissie. “Zeker met persoonlijke blogs hebben we geen probleem.”

De bewuste wet dateert uit 1992 en is opgevolgd door een Koninklijk Besluit uit 2001. Op dat moment was een persoonlijke weblog echter uiterst zeldzaam in ons land. Vincart: “In Frankrijk is er een wet aangenomen die bloggers vrijstelt van aangifte, maar in België is daar eigenlijk nog een lacune rond.”

Zodra er in een blog of in reacties daarop persoonsgegevens staan, valt die blog onder de privacywet. Dat wil zeggen dat een volledige naam, een mailadres, herkenbare foto of een IP-adres al voldoende is. Maar ook voor de privacycommissie zelf, die de naleving van de privacywetten controleert, is het geen eenvoudige situatie.

De gevolgen
Om wettelijk in orde te zijn, kan iedere blogger zich registreren bij de privacycommissie. Wie dat online doet, betaalt 25 euro. Hierbij moet je onder meer opgeven hoe lang je de gegevens wil bijhouden en waarom. De boetes voor het niet naleven van de registratieplicht variëren van honderd tot honderdduizend euro.

De commissie blijft wel benadrukken dat zij niemand wil afschrikken. Mocht zij ooit een klacht over een Belgische blog ontvangen, dan wil ze in de eerste plaats bemiddelen voor het een juridische kwestie wordt.

Uitzonderingen
Niet alle blogs of websites vallen onder de verplichte registratie. Artikels 35 tot 43 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 sommen een aantal uitzonderingen op. Vooral nummers 40 en 41 kunnen van toepassing zijn op bloggers en webmasters.

Zo stelt artikel 40 dat de administratie van leden, contacten en begunstigden door instanties zonder winstoogmerk is vrijgesteld van registratie. In praktijk wil dat zeggen dat de online registratie van een vereniging niet moet gemeld worden. Een site waar iedereen moet registreren alvorens online te kunnen reageren valt hier echter niet onder, omdat het dan niet langer om een gesloten groep gaat.

Artikel 41 zegt dat je bent vrijgesteld van registratie als de gegevens enkel dienen om in contact te treden met anderen. Dit stelt in principe veel blogs vrij, al is ook hier duidelijk dat de wet en het KB geen rekening houden met het internet. Zo mag u enkel de noodzakelijke identificatiegegevens verwerken. Wanneer je als blogger dus zowel een mailadres als een IP-adres ontvangt (wat vaak het geval is), ben je te veel aan het bijhouden.

Gegevens niet doorgeven
De privacycommissie blijft echter benadrukken dat zij niet het web afsurft naar ongeregistreerde blogs om deze een boete op te leggen. “Mensen moeten niet bang zijn om een blog te beginnen”, zegt Vincart. “Ze moeten wel weten dat ze bijvoorbeeld die IP- of mailadressen niet mogen doorgeven aan derden. En ze mogen ze enkel gebruiken om in contact te treden en niet langer bewaren dan noodzakelijk.”

Toch blijft het een heikele kwestie. Mocht je als blogger op een dag echt een klacht krijgen, dan kan het ontbreken van zo’n registratie immers altijd meespelen.

External links

Lees hier de uitzonderingen in het KB (pagina 48)